Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, Definities

(1) De service nl.myzooclub.com waarvoor u zich inschrijft is een uitgave van zooplus AG ("ZOOPLUS" of "WIJ"). Zooplus biedt een communicatie platform voor algemeen gebruik, online op het internetadres nl.myzooclub.com ("COMMUNITY"). Voor alle gebruikers van deze Community gelden de Algemene Voorwaarden.

(2) Zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden, is een gebruiker een ieder die de Community gebruikt door zich aan te melden als lid of de geboden communicatie services gebruikt als lid, gast of bezoeker.

(3) Bij akkoord bevinding met deze algemene voorwaarden, verzekert de gebruiker zich ervan dat hij/zij 18 jaar of ouder is, of dat hij/zij expliciete toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd om gebruik te maken van de Community.

(4) zooplus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te veranderen. Voor elke aanmelding zal de gebruiker worden gewezen op de actuele en geldende versie van de algemene voorwaarden. Er volgt echter geen individuele mededeling. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk om voor ieder gebruik van de Community de voorwaarden te lezen en de actualiteit daarvan te controleren.

§ 2 Rechten van de Gebruiker

De gebruiker is gerechtigd de Community en de geboden communicatie-mogelijkheden te gebruiken, maar alleen voor privé-doeleinden.

§ 3 Verplichtingen van de Gebruiker

(1) Elk gebruik van de Community anders dan privé-gebruik is verboden, vooral gebruik voor commerciële doeleinden en dus ook gebruik voor reclame en advertenties. Ook het verspreiden van, enkelvoudige of meervoudige, e-mails met dezelfde of gelijkende inhoud (junkmails, spam, etc.) over de Community is uitdrukkelijk verboden. De toegang en het gebruik van de in § 1.1 genoemde Community mag volgen via een webbrowser of een van zooplus vooraf geauthoriseerde software.

(2) De verzending van gegevens of software, die de hard- of software van de ontvangers illegaal kunnen beïnvloeden is verboden binnen de Community. Zo ook gebruik met de intentie tot het opzettelijk verstoren van gegevensoverdracht wat kan leiden tot schade aan bezittingen of financiële schade.

(3) De gebruiker heeft niet het recht om delen van zooClub uit elkaar te halen, te wijzigen, te vertalen, aan te passen, afgeleide programma's te ontwikkelen, reverse engineering toe te passen, of andere veranderingen of duplicaties van zooClub ten uitvoer te brengen, persoonlijk of via derden.

(4) De gebruiker is niet gerechtigd om illegale of ongepaste activiteiten uit te oefenen terwijl hij/zij gebruik maakt van de Community, persoonlijk of via derden. Het is de gebruiker bovendien verboden om het volgende te verzenden, publiceren of beschikbaar te maken: berichten of gegevens die illegaal of ongepast zijn. In het bijzonder betreft dit het verbod juridisch relevante, een gevaar voor de jeugd vormende, in strijd met de voorschriften zijnde, of op een andere manier illegale, met name pornografische, rassistische, geweldverheerlijkende of de persoonlijkheidsrechten van derden kwetsende inhouden te verspreiden, aan te bieden of toegankelijk te maken. Bovendien mag de Gebruiker geen gelegenheid tot sexuele handelingen aanbieden, ankondigen, aanprijzen, bekend of op een andere manier toegankelijk maken. Het is ook niet toegestaan, via de Community door copyright beschermde werken (beeldende kunst, muziek, literatuur, software, etc.) te verspreiden, te vermenigvuldigen, door links toegankelijk te maken of op een andere manier te gebruiken, als aan de juridische voorwaarden hiervoor niet is voldaan.

(5) De instructies van zooplus-medewerkers met betrekking tot de handhaving van de orde van de Community moeten worden gevolgd.

(6) De gebruiker mag geen maatregelen treffen om de op de website aanwezige reclame automatisch te verwijderen of te verbergen.

§ 4 Rechten en Plichten van zooplus

(1) zooplus stelt de Community beschikbaar voor publiek, vrij van kosten voor privé-informatieoverdracht en communicatie.

(2) De gebruiker heeft geen recht op een voortdurend gebruik van de Community. In het bijzonder is zooplus niet verplicht haar diensten te allen tijde beschikbaar en bereikbaar te houden. zooplus doet zijn best er voor te zorgen dat de Community storingsvrij functioneert en overeenkomstig de wensen van de gebruikers verder te ontwikkelen. zooplus kan echter niet aansprakelijk worden gesteld, mocht de Community niet beschikbaar of niet vrij van gebreken zijn.

(3) zooplus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, de aangeboden diensten of delen van deze diensten te allen tijde te veranderen, te beperken, of volledig stop te zetten. De dienst kan in het bijzonder vanwege onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar zijn, zonder dat de gebruiker aanspraken kan doen gelden.

(4) In het geval van een inbreuk van de gebruiker op deze algemene voorwaarden, in het bijzonder op de in § 3 genoemde plichten van de gebruiker, is zooplus gerechtigd van haar virituele huisrecht gebruik te maken. Dit betekent, dat zooplus tegenover de betreffende gebruiker gerechtigd is, deze door een blokkade zonder opgave van redenen van de Community uit te sluiten en de van hem/haar gebruikte inhouden volledig te verwijderen.

(5) zooplus heeft het recht om bijnamen en, indien nodig, andere inhouden te verwijderen, als de betreffende bijnaam langer dan drie opeenvolgende maanden niet wordt gebruikt. De bijnaam wordt na verwijdering weer voor registratie vrijgegeven.

(6) De Community is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en communicatie. Commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden.

(7) De gebruikers van de Community worden er uitdrukkelijk op gewezen, dat bij de verspreiding van illegale inhoud strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. Zooplus is in dit geval gerechtigd en bij gelegenheid daartoe verplicht, de illegale of onjuiste inhoud te verwijderen en te bewaren als bewijs. In dit geval heeft zooplus het recht de betreffende gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van de Community.

(8) In geval van inbreuk op de algemene voorwaarden, op een strafwet, of op de goede manieren, dan is zooplus gerechtigd de bezigheden van de gebruiker net als de inhoud van de chats op te nemen. Zooplus is daarbij verplicht zich aan de geldende wet bescherming persoonsgegevens te houden.

§ 5 Aansprakelijkheid voor de inhoud

(1) De gebruiker is zowel voor de inhoud en berichten die hij of zij publiceert op de internetpagina´s van de Community verantwoordelijk, als ook voor chatberichten. Zooplus is niet verplicht om berichten en materiaal voordat ze worden gepubliceerd op hun rechtmatigheid te testen, of de internetpagina´s regelmatig te controleren voor ongepast en illegaal materiaal. Ongepast materiaal houdt in; materiaal dat tegen de goede manieren verstoot of tegen intellectuele, commerciële, en andere beschermde rechten van derden verstoot, in het bijzonder copyright- en merkrechten, of het algemene persoonlijkheidsrecht.

(2) Op het moment dat zooplus kennis neemt van een concrete inhoud en diens onwettigheid heeft zooplus het recht deze inhoud te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Bovendien heeft zooplus het recht de gebruiker, die deze illegale inhoud op het internet heeft gezet, voorlopig of voorgoed van het gebruik van de Community uit te sluiten. Claims van de voorgenoemde gebruiker met betrekking op de verwijderde of geblokkeerde toegang tot de illigale inhoud, of met betrekking tot de gebruiker´s tijdelijke of permanente uitsluiting zijn uitgesloten.

(3) De gebruiker bevrijdt zooplus van alle claims van derden met betrekking tot de inbreuk op hun rechten door de inhoud die is gepubliceerd en verspreid door de gebruiker. De gebruiker is in het bijzonder daartoe verplicht, zooplus te compenseren voor alle schade die voortkomt uit claims bij derden tegen zooplus als gevolg van de inhoud of het bericht dat werd gepubliceerd door de gebruiker.

§ 6 Opmerkingen en Definities

(1) zooplus stelt de in § 1 Abs. 1 genoemde Community slechts als een service ter beschikking. zooplus is niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt gepubliceerd en verspreid door gebruikers van de Community´s internetpagina´s, in het bijzonder is zooplus niet verantwoordelijk voor hyperlinks en dergelijke tips. Dit geldt alleen dan niet, als zooplus wetenschap heeft van de illegale of onjuiste inhoud.

(2) Vrijwillige moderatoren (zogenoemde operators of ops) zijn gebruikers die door de medewerkers van zooplus (of administrators van chatrooms die door zooplus worden gebruikt) worden uitgekozen om de stemming en inhoud van de chat te observeren. In het geval van een inbreuk op de algemene voorwaarden of de zogenoemde netiquette kan de Moderator naar eigen goeddunken een medewerker van zooplus inlichten of zelf tegen de inbreuk optreden. Tot de maatregelen behoort onder andere de tijdelijke of permanente uitsluiting van gebruikers en het blokkeren of verwijderen van de inhoud.

(3) Vrijwillige chatmoderatoren zijn uitdrukkelijk geen vertegenwoordigers van zooplus. Ze worden niet betaald voor hun werkzaamheden en zijn niet gebonden aan de instructies van zooplus. Bovendien zijn ze noch geauthoriseerd, noch worden hen extra functies ter beschikking gesteld, waarmee ze zogenoemde "privé gesprekken" van andere gebruikers kunnen volgen of opschrijven.

§ 7 Diversen

(1) Mocht een bepaling van deze overeenkomst onwerkzaam zijn of worden, blijft de werkzaamheid van de overige bepalingen geldig. In plaats van de onwerkzame bepaling treedt een geldige regeling in werking die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke intentie van de contractpartners ligt.

(2) Het recht van toepassing bij geschillen voortkomend uit het gebruik van deze website is het Duitse recht.